Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STICHTING BRUISEND HEUSDEN

Artikel 1- Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. SBH: Stichting Bruisend Heusden, gevestigd te 5247HV Rosmalen, aan de Zwanebloemweg 24, handelsregister KVK 17122860.
 2. M&D: Memories and Dreams, concertprogramma ten behoeve van een goed doel en te organiseren door SBH.
 3. Afnemer: natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot SBH in een contractuele relatie staat, in het bijzonder, doch niet uitsluitend, op basis van een huur- of koopovereenkomst, alsmede de natuurlijke of rechtspersoon die een contractuele relatie met SBH wenst aan te gaan.
 4. Leverancier: natuurlijke of rechtspersoon die goederen of diensten levert en/of gaat leveren aan SBH en M&D.
 5. (levering en/ of verhuur van) Producten : (levering en/ of verhuur van) Producten of diensten.

Artikel 2- Werkingssfeer

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met SBH gesloten overeenkomsten, alsmede de aanbiedingen en offertes van SBH.

Artikel 3- Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen, daaronder begrepen offertes, van SBH zijn vrijblijvend.
 2. Een door de afnemer aan SBH verstrekte order wordt beschouwd als aanbod aan SBH. Een overeenkomst tussen SBH en de afnemer komt eerst tot stand, zodra het aanbod door SBH schriftelijk of per e-mail is aanvaard. Hieronder zijn ook begrepen bestellingen van toegangskaarten voor voorstellingen die door SBH worden georganiseerd. Zodra betaling daarvan heeft plaats gevonden wordt de overeenkomst als aanvaard beschouwd.
 3. Iedere met SBH gesloten overeenkomst bevat de ontbindende of opschortende voorwaarden, zulks naar keuze van SBH, dat SBH overtuigd is van de kredietwaardigheid van de afnemer, dit uitsluitend ter beoordeling van SBH. SBH heeft het recht op basis daarvan een order te weigeren dan wel een reeds gesloten overeenkomst te ontbinden.
 4. SBH is op ieder moment gerechtigd van de afnemer zekerheidsstelling te vorderen voor de nakoming van diens verplichtingen voorafgaand aan en na het sluiten van een overeenkomst. Indien de afnemer geen naar de mening van SBH genoegzame zekerheid stelt, heeft SBH de mogelijkheid haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst door enkel schriftelijke kennisgeving te ontbinden, onverminderd mogelijke andere rechten van SBH.
 5. Iedere informatie omtrent producten, op welke wijzen ook door SBH verstrekt, wordt naar beste weten en met de grootste zorgvuldigheid door SBH verstrekt, maar  kan nimmer als bindend of garantie beschouwd worden.
 6. Annulering door afnemer van een order kan enkel geschieden met een schriftelijke of per e-mail gezonden instemming van SBH. In dat geval behoudt SBH het recht om aan de afnemer alle gemaakte kosten en schade in rekening te brengen.
 7. Afspraken of toezeggingen aan de afnemer door medewerkers van SBH, kunnen SBH enkel binden, indien deze afspraken en/ of toezeggingen door tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) van SBH schriftelijk of per e-mail zijn bevestigd.
 8. SBH heeft het recht om zonder opgave van redenen een order te weigeren. Daaruit kan nimmer voor de (potentiële) afnemer een recht op schadevergoeding ontstaan.

Artikel 4- Leveringen, termijnen en risico’s

 1. Levering geschiedt door het ter beschikking stellen van de producten aan afnemer op het adres van SBH dan wel op een door afnemer aangegeven adres.
 2. Leveringstermijnen gelden nooit als fatale termijnen, behoudens in het geval dit vooraf tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De door SBH genoemde termijnen beginnen te lopen op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen.
 3. Bij bestelling van toegangskaarten voor een of meerdere voorstellingen die SBH organiseert, via de website van SBH/ M&D vindt betaling terstond plaats waarna de toegangskaarten via e-mail door SBH worden toegezonden en/of gedownload kunnen worden.
 4. In alle andere situaties worden toegangskaarten na ontvangst van gefactureerde betaling via e-mail dan wel per post toegezonden aan de afnemer.
 5. Zodra de producten ter beschikking van de afnemer zijn gesteld gaat het risico over naar de afnemer.
 6. Bij levering van de producten per post op het postadres van de afnemer is het vervoersrisico voor SBH.
 7. Na aflevering kunnen foutief geleverde producten (toegangskaarten) uitsluitend geretourneerd worden na overleg met SBH en dienen vervangende producten te worden geleverd door SBH.

Artikel 5- Klachten- Reclames

 1. De afnemer dient de producten terstond na aflevering te controleren.
 2. Bij aflevering dienen tekorten, beschadigingen en dergelijke binnen 24 uur na aflevering te worden gemeld door de afnemer bij SBH. De beschadigde producten dienen eveneens na ontvangst te worden geretourneerd aan het adres van SBH.
 3. Ieder vorderingsrecht van de afnemer betreffende fouten in de levering van of gebreken aan de producten vervalt onherroepelijk, zodra de in lid 2 genoemde termijn is verstreken alsmede in de situatie waarin de afnemer SBH onvoldoende medewerking verleend bij het onderzoek naar de gegrondheid van een klacht.
 4. Een klacht of reclamerecht vervalt zodra de afnemer de producten in gebruik heeft genomen, bewerkt of verwerkt, dan wel in gebruik heeft doen nemen, laten bewerken of verwerken, dan wel heeft doorgeleverd, behoudens SBH daartoe schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
 5. Indien een klacht door SBH gegrond wordt verklaard zal SBH alles in het werk stellen om de klacht te verhelpen, mogelijk door vervangende producten toe te zenden, dan wel door terugbetaling van de betaalde vergoeding voor de producten.

Artikel 6- Betaling

 1. De afnemer dient een factuur van SBH voor levering van producten zonder aftrek of verrekening van andere vorderingen en zonder opschorting te voldoen binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn. Betaling dient te geschieden in euro’s op de door SBH aangegeven bankrekening.
 2. Indien afnemer niet binnen 5 werkdagen na dagtekening van een door SBH verzonden factuur heeft gereclameerd, wordt deze factuur en de daarbij in rekening gebrachte producten geacht correct te zijn en door afnemer goedgekeurd.
 3. Overeengekomen betalingstermijnen zijn fatale termijnen. Als datum van betaling geldt de valutadatum van de ontvangst van de betaling door SBH.
 4. Indien de afnemer niet of niet tijdig of volledig heeft betaald, is deze in gebreke zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of sommatie vereist is en is afnemer vanaf de vervaldatumwettelijke rente aan SBH verschuldigd.
 5. Indien SBH voor de incasso van haar vordering een derde moet inschakelen, is de afnemer buitengerechtelijke kosten verschuldigd, onverminderd het recht van SBH de daadwerkelijke kosten in rekening te brengen en van afnemer te vorderen.
 6. Indien de vordering van SBH op afnemer onbetaald blijft en ter incasso daarvan een rechtsprocedure gehouden moet worden, zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van afnemer, derhalve niet alleen de buitengerechtelijke kosten maar de kosten verbonden aan de rechtsgang en de door een Rechtbank/ kantonrechter bepaalde kosten zoals griffierechten en dergelijke.

Artikel 7- Aansprakelijkheid

 1. SBH beperkt haar verplichting tot schadevergoeding jegens afnemer tot die gevallen waarin de afnemer bewijst dat diens schade is veroorzaakt door grove schuld of ernstige nalatigheid van SBH. SBH beperkt haar aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk tot het factuurbedrag van de door SBH geleverde producten , welke tot de schade hebben geleid.
 2. Verdere aansprakelijkheid van SBH voor schade waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, aansprakelijkheid voor haar medewerkers en hulppersonen wordt uitgesloten, uit welke hoofde die schade ook is ontstaan, daaronder begrepen zowel directe als indirecte schade als ook gevolgschade. De afnemer vrijwaart SBH tegen alle aanspraken van derden betreffende van door deze derde te lijden of geleden schade met inachtneming van hetgeen in dit artikel in deze algemene voorwaarden is bepaald.
 3. Indien SBH naar haar oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen of medewerking te verlenen aan door producenten van consumptie- artikelen geïnitieerde recall acties ter voorkoming van (verdere) schade ten gevolge van aanspraken van consumenten op grond van gebrek aan geleverde producten aan SBH, verplicht de afnemer zich medewerking te verlenen aan de genomen en/of voorgestelde maatregelen. SBH zal alle voor consumptie bedoelde producten controleren op uiterste houdbaarheidsdatum en bij overschrijding van de uiterste houdbaarheidsdatum van voor consumptie bedoelde producten niet aan afnemers aanbieden.

Artikel 8- Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid liggend buiten de macht van SBH waardoor nakoming van de overkomst in redelijkheid niet van SBH kan worden gevergd: een niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming.
 2. Onder overmacht wordt mede, maar niet uitsluitend, verstaan : mobilisatie, oorlog en dreiging van oorlog, terroristische aanslagen en terreurdaden, staking, wanprestaties door toeleveranciers, epidemieën, belemmeringen veroorzaakt weersomstandigheden en andere natuurrampen.
 3. Indien SBH door overmacht de overeenkomst niet kan nakomen, heeft SBH het recht de overeenkomst met afnemer op een later tijdstip alsnog na komen dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks naar keuze van SBH. Indien SBH kiest voor ontbinding zal SBH nimmer verplicht kunnen worden tot het voldoen van enige schadevergoeding aan afnemer.

Artikel 9- Niet-nakoming,opzegging, ontbinding,opschorting

 1. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, heeft SBH ingeval van wanprestatie van de afnemer onder meer het recht haar verbintenissen uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, naar keuze van SBH. In dat geval heeft SBH recht op vergoeding van alle door haar geleden schade.
 2. SBH heeft steeds de bevoegdheid de overeenkomst onmiddellijk, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk op te zeggen, te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten, onverminderd andere aan haar toekomende rechten, indien:
 • De afnemer overlijdt;
 • De afnemer onder curatele is of wordt gesteld;
 • De afnemer voornemens is om voorstellingen te gaan verstoren, in welke vorm en hoedanigheid dan ook.

Artikel 10- Gekozen taal

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en worden niet vertaald in een andere taal.

Artikel 11- Van toepassing zijn recht en plaatskeuze

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing
 2. Bij optredende geschillen omtrent de overeenkomsten wordt domicilie gekozen bij de rechtbank, waaronder SBH ressorteert.

Aldus opgemaakt te Drunen op 26 juni 2018, waarna deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Deel deze pagina

Send this to a friend